background image
voorouders hadden horen spreken, maar dat deze nog veel
menslievender was32.
9 september. –
Jezus was nog in het herdersdorp, waar Hij gisteren de sabbat
gevierd had; men kon van daar het gebergte van Nazareth zien
(d.i. de heuvelen die het omringen, vooral de zuidelijke
bergtoppen van de zogenaamde afstorting, dj. Qafzeh).
Het kan er niet meer dan 2 uren van verwijderd liggen (iets méér,
VOORREDE, nr. 10); het dorp ligt geheel verspreid; alleen om de
synagoge staan enige huizen in groep; het heeft een naam bijna
als een Hebreeuwse mansnaam33, maar ik ben hem vergeten.
Jezus had hier bij arme mensen zijn intrek genomen; de
huisvrouw lag met waterzucht te bed; Jezus genas haar uit
medelijden; Hij legde zijn hand op haar hoofd en wangen en zij
stond genezen op en diende aan tafel. Hij verbood haar
daarvan te spreken, zolang Hij niet van zijn doop
teruggekeerd was, maar zij vroeg waarom zij niet integendeel
het overal bekend mocht maken? Hij antwoordde: “Indien gij
het ergens verkondigen wilt, zult gij de spraak
verliezen.”
Hierop werd zij stom, tot Hij van de doop zou teruggekeerd zijn,
en dit kan nu nog wel 14 dagen duren, want ik meen Hem te
Betulië of te Jizreël van drie weken te hebben horen spreken.
32 7 Eloel is een vastendag, wegens de dood der spionnen in Num. 14, 36-
38. Tegen haar gewoonte in, vermeldt K. hem niet; zij zag hem niet, omdat
er feitelijk geen was, wegens zijn samenval en met de sabbat, die telkens
een ware feestdag was.
33 Hebreeuwse mansnaam. – Brentano denkt aan de naam Kimea, maar
meerdere rabbijnen hebben de naam Kimchi gedragen.
De voornaamste is David Kimchi geweest, vermaard om zijn Hebreeuwse
spraakkunst en woordenboek, die herhaaldelijk uitgegeven werden; ook om
zijn commentaren op de gehele Bijbel, die zelfs in het Latijn overgezet
werden.
Fascikel 9
84