background image
geschied was. Nu begon de een en dan de ander te roepen en de
geselhouwen van de tuchtmeesters mochten niet langer baten.
Dan weer riepen zij gezamenlijk en de herrie was algemeen.
Wanneer zij nu niet langer meer te beteugelen waren, zegde Jezus
dat men hen buiten vóór de synagoge tot Hem zou brengen en Hij
stuurde twee leerlingen in de stad er op uit om alle overige
mensen van dat slag te roepen en vóór Hem te brengen. Welhaast
was er nu een grote menigte dergelijke sukkelaars rondom Hem
verzameld – ik telde er wel vijftig – en rondom hen verdrong zich
een grote massa nieuwsgierigen.
De krankzinnigen gingen ondertussen door met roepen, doch dan
zegde Jezus: “De geest die uit u spreekt, is van beneden
en hij zal naar onderen teruggedreven worden.”
En op hetzelfde ogenblik werden zij allemaal gerust en genezen;
meerderen onder hen zag ik te gronde vallen.
Ook zag ik een grote opschudding in de stad ten gevolge van dit
genezingswonder; ik zag Jezus en de zijnen in groot gevaar; de
opstand was zo hevig en de woede zo dreigend, dat de Heer de
wijk nam in een huis en door het nachtelijk duister begunstigd de
stad verliet. Ook zijn drie leerlingen en Cocharia en Arastaria, de
zonen van Maraha, Anna’s zuster, en de H. Vrouwen verlieten de
stad.
Jezus’ moeder was in grote droefheid en angst, omdat zij Hem
hier voor de eerste maal onder haar ogen gewelddadig vervolgd
zag. Zij waren afgesproken om op een bepaalde plaats buiten de
stad onder bomen weer samen te komen.
Degenen die Jezus hier had genezen, begaven zich meestendeels
tot de doop van Joannes, en hoofdzakelijk waren zij het, die zich
later hier bij Jezus aansloten.
218.
24 augustus. –
In de nacht van de donderdag verstrooid uit Sefforis gevlucht,
verenigden zich de drie leerlingen en Arastaria en Cocharia
Fascikel 9
65