background image
mij dan wáár? en ik wil Hem halen!” En terwijl zij nog sprak,
keek ze reeds weer rond of die man Hem soms niet ergens
daaromtrent had gebracht en toen sprak Jezus met zijn
gewone stem: “Maria!” Ogenblikkelijk herkende Magdalena
de stem; zij was kruisiging, dood en begrafenis vergeten, waande
Hem in leven, zoals vroeger en zei op Hem toelopend: “Rabboni”
(Mijn Meester), zoals zij Hem eertijds placht aan te spreken en zij
viel voor Hem op haar knieën neer en strekte haar armen uit naar
zijn voeten. Doch afwerend hief Jezus zijn hand naar
haar toe en sprak: “Raak Mij niet aan, want Ik ben
nog niet tot mijn Vader opgestegen, doch ga tot mijn
broeders zeggen: “Ik stijg omhoog tot mijn en uw
Vader, tot mijn en uw God!”205. Hierop verdween de Heer
(Joa. 20, 11-18; Mk. 16, 9).
2031.
Ook werd mij de reden aangeduid waarom Jezus zegde: “Raak
Mij niet aan!”, doch die reden staat me niet meer klaar voor de
geest. Toch meen ik nog te weten dat Jezus aldus sprak,
omdat Magdalena zo onstuimig was en geheel in het
gevoel verkeerde als leefde Hij gelijk vroeger en als
was alles gelijk te voren.
Wat de woorden betreft: “Ik ben nog niet opgestegen
tot mijn Vader.”, ik vernam dat ze betekenden dat Hij
zich sedert zijn Verrijzenis nog niet aan zijn Vader in
de hemel aangeboden of voorgesteld had, nog niet
voor Hem verschenen was om Hem voor zijn
205 Ik ben nog niet tot mijn Vader opgeklommen. – Uit deze woorden blijkt
niet duidelijk de reden waarom Magdalena Hem niet mag aanraken of
vereren, zoals vroeger.
Ook twisten de exegeten over de zin van deze woorden.
Volgens Katarina schijnt de betekenis te zijn: “Alvorens Ikzelf verering
ontvang, betaamt het dat Ik eerst mijn Vader dankzeg en Hem
eerst vereer en aanbid in mijn staat van Verrezene.”
Fascikel 32
723