background image
Wij benadrukken hier nogmaals dat deze titeltekening geen andere 
pretentie heeft dan de aandacht te willen vestigen op een voornaam feit 
dat in de aflevering verhaald wordt.   
Hier geldt het de doorboring van Jezus’ rechterzijde en Hart.  
 
Is het doel van de tekening nog te weinig om haar schamelheid te 
bedekken of te vergoelijken, dan moge een mooi gebed dit tekort 
aanvullen.   
Wij hebben geen andere dan vrome lezers, van wie wel geen enkele 
afkerig zal zijn van gebed: bron van troost, verkwikking, rust, sterkte, 
levenskracht, bad van geestelijke geneugten.   
Het is ontleend aan het grote Christusleven van E. P. Martinus von 
Cochem, een van Duitslands verdienstelijkste mannen (1634‐1712).  
Volksmissionaris, beroemd predikant, mysticus, bezieler, serafijns 
kloosterling, bidder en boeteling, schrijver van meerdere geestelijke 
boeken, speciaal van een groot Christusleven, dat Duitsland eeuwen 
lang in zijn bloeiend katholicisme bevestigd heeft.   
Een derde deel van dat werk bestaat uit aangepaste, doorvoelde 
gebeden, die hij zo maar uit zijn mouw had te schudden of beter: slechts 
uit zijn vroom hart en scherpe geest had op te roepen.   
Één van deze gebeden, naar aanleiding van de doorboring van Jezus’ 
Hart, geven wij hier tot voorbeeld.  Doch geen middel of hoop dit boek 
in de handel nog te krijgen.  
*** 
Fascikel 31
559