background image
-
In het Leven van de H. Franciskus (van Cuthbert van Brighton), lezen 
wij over hetzelfde gebeuren: “Eens stond de Heilige bij zijn cel onder 
een beuk op de Al‐Vernoberg.  De eigenaardige vorm van de berg 
verwonderde hem: de berg immers is op de top door een aardbeving 
in grote kloven en spleten gescheurd.  Franciskus ging toen op in 
vurig gebed, en dan, zo verhaalt de kroniek, werd hem door God 
geopenbaard dat die grote kloven door een wonder waren ontstaan 
op het uur van Jezus’ lijden en dood.   
Van dat ogenblik af was de grond van de Al‐Verno voor Franciskus 
heilig.  Ook ontvlamde zijn hart van toen af meer en meer voor zijn 
gekruisigde Meester en ging hij steeds meer op in gebed en 
beschouwing.” (in de Nederlandse vertaling van F. Heribertus, blz. 
289).  
-
Bij Mislin, II, 182, lezen wij: “Profane schrijvers hebben de grote 
aardbeving opgetekend, die voorviel onder keizer Tiberius: “Ons is 
overgeleverd dat zeer grote bergen ingezakt zijn en dat effen grond 
zich tot steile hoogten heeft verheven en dat te midden van die 
algemene chaos de bliksem flitste.”  
-
Volgens de Openbaringen van de H. Brigitta, VI, 11, werd bij Jezus’ 
dood alles door een algemene droefheid overvallen, vooreerst God 
de Zoon en zijn allerheiligste Moeder, alle mensen en levende 
wezens, ja, in zekere zin ook de engelen en God zelf, en kwamen alle 
elementen van de natuur in beweging (en als het ware in verzet).  
Zon en maan hielden op te schijnen, de aarde beefde; rotsen spleten; 
graven gingen open en doden stonden eruit op en verschenen …”  
-
 “De tekens die zich bij Jezus’ dood voordeden, zijn enig in de 
geschiedenis”, zo schrijft E. P. Kochem in zijn groot Christusleven, in 
het 140e hoofdstuk.   
Dit vatten wij hier beknopt samen:  
“Vooreerst was de aardbeving niet plaatselijk en beperkt, gelijk bij 
andere normale aardbevingen, maar algemeen en verschrikkelijk, 
zodat alles schudde: torens, huizen, bergen, heuvels.   
Ja, vele beroemde steden en dorpen zijn ook werkelijk vergaan, 
bergen verzonken, torens gebarsten, burchten en vele huizen 
ingevallen; 11 grote steden in de provincie Thracië volgens de H. 
Fascikel 31
547