background image
gewetenloosheid en onbewogen gelaat aan de tekenen van Gods
gramschap en aan zijn eigen verborgen angst en geheime
wroeging. Toen hij zag dat al zijn pogingen om de viering van de
plechtigheden te doen doorgaan, vruchteloos bleven, verborg hij
en beval hij te verbergen alle wondertekenen, waarvan de grote
menigte geen kennis had, in ‘t bijzonder de verschijningen van
doden. Zelfs verspreidde hij en liet hij door andere priesters het
praatje verspreiden dat al die tekenen van Gods verbolgenheid
over hen gekomen waren door de schuld van de aanhangers van
die verachte Galileeër omdat Hij in een staat van onreinheid in de
tempel was durven komen.
“Alleen de vijanden van onze heilige Wet, die ook Jezus omver
heeft willen werpen”, zegde hij, “hebben ons die verschrikkingen
op de hals gehaald, en veel van al het gebeurde is uitsluitend toe
te schrijven aan de tovermacht van de Galileeër, die de rust van de
tempel nog verstoort in zijn dood, zoals Hij het deed in zijn
leven!”
Door deze en dergelijke redeneringen wist Hij velen tot bedaren te
brengen en anderen door bedreigingen schrik aan te jagen en het
zwijgen op te leggen. Velen nochtans bleven diep ontsteld en
hielden hun mening voor zich. Het feest werd uitgesteld tot na de
reiniging van de tempel; vele lammeren bleven ongeslacht en het
volk verspreidde zich geleidelijk.
Het graf van Zakarias onder de tempelmuur was ingezonken en
ineengestort en daardoor waren stenen uit de muur losgekomen.
Zakarias is hier uit zijn graf opgestaan, doch is er niet meer in
teruggekeerd. Ik weet evenwel niet waar hij later zijn lichaam
weer heeft neergelegd. De uit het graf opgestane zonen van
Simon de Rechtvaardige legden hun lichamen in het graf aan de
voet van de Tempelberg weer neer, toen men de toebereidselen
maakte voor de begrafenis van Jezus.
Fascikel 31
531