background image
bemerkte ik de aartsengel Gabriël. Ik zag door deze engelen een
grote menigte boze geesten van de aarde naar de afgrond
neergedreven worden. Jezus zond uit het voorgeborchte
vele zielen in hun lichamen op aarde terug om de
onboetvaardigen schrik in te boezemen, te vermanen
en voor Hem te getuigen.
De aardschok bij Jezus’ dood, die de Kalvarierots deed barsten,
veroorzaakte in de wereld veel instortingen en verzakkingen,
vooral echter in Palestina en te Jeruzalem.
Nauwelijks was met het ophouden van de duisternis de rust en de
orde in de stad en de tempel teruggekeerd en waren de Joden weer
op adem gekomen, of de aardbeving, het gekraak en gedruis van
instortingen op vele plaatsen verwekte overal een nog groter en
algemener ontsteltenis. Doch de schrik steeg ten top, toen de
mensen, die in wanorde en jammerend wegvluchtend op hun weg
hier en daar doden ontmoetten, die uit hun graf opgestaan door de
straten zweefden en hen met een schorre, holle stem vermaanden.
1951.
Nauwelijks hadden de hogepriesters in de tempel de slachting van
het paaslam, die wegens de schrik voor de duisternis even
Fascikel 31
519