background image
kruis eerst op en hees de schuldige omhoog op zijn kruis, waarop 
aanstonds de aannageling of vastbinding geschiedde.   
Dit alles heldert het verhaal van K. en haar voorstelling van de feiten op.  
Als de volgende trek zou afwijken van de regel: Jezus werd liggend op 
het kruis er aan genageld, dan is er een verklaring voor.   
Zijn kruis was zwaar en hoog.  Een oude traditie kent er een hoogte van 
4,80 m aan toe en gewaagt van een dwarsbalk van 2,5 m lang.  Hij moest 
immers aan een hoog kruis sterven tot waarschuwing tegen Hem en zijn 
nieuwe leer.  Om dezelfde reden werd Hij tussen 2 moordenaars 
gekruisigd, opdat iedereen zou weten dat hij als kwaadstichter de 2 
boosdoeners in gevaar overtrof en veel schuldiger was.  Daarom was zijn 
manier van kruisiging veel wreder en geschiedde ze met nagelen.   
Ook dit laatste kan best door toedoen van de Farizeeën geschied zijn, 
zoals Hij door hun tussenkomst met boosdoeners gekruisigd werd.  
Aangezien zijn kruis zoveel hoger was dan gewoonlijk, zou het ook 
moeilijker gegaan hebben Hem in de hoogte aan zijn kruis te nagelen.  
Wij mogen dus ook omtrent dit punt de zienster geloven als een trouwe 
verhaalster van wat zij werkelijk heeft gezien.  
Jezus wordt bespot. – Eerste kruiswoord. –
Bekering van de rouwmoedige moordenaar
(Mt. 27, 39-44; Mk. 15, 29-32; Lk. 23, 34-43).
1935.
Nadat de moordenaars aan het kruis gebonden en Jezus’ klederen
door het lot verdeeld waren, raapten de beulen hun
gereedschappen samen en verlieten onder het uitbraken van
verwensingen en vervloekingen tegen Jezus de Kalvarieberg.
Ook de overige, nog aanwezige Farizeeën te paard maakten zich
op om te vertrekken; zij reden nog eenmaal om de aarden wal
onder het aangezicht van Jezus, slingerden Hem nog een vloed
van smaadwoorden naar het hoofd en reden insgelijks daar
vandaan. Ook de 100 Romeinse soldaten met hun officieren
trokken de berg af en uit de omgeving weg, want zij werden
Fascikel 31
487