background image
beklimming van de Kalvarieberg; ze is eng, schilderachtig, van afstand 
tot afstand overwelfd en hier en daar stijgt ze met trappen.  Na een weg 
van 85 m gaat men onder een boog die de straat overspant en men 
bereikt aan de overzijde de 6e statie; deze wordt aangeduid door een 
stuk kolom dat in de muur van een huis links of aan de zuidkant van de 
straat ingemetseld is.  
Volgens onze K. had dit huis een voorhof, waarvan de ingangpoort zelf 
een trap had.  Het huis zelf lag dus niet onmiddellijk aan de straat.  Het 
tegenwoordige ‘huis van Veronika’ lees ik bij De Gryse, II, 67, ligt enige 
meters beneden (dieper dan) de straat.  Daarnaast en er boven hebben 
de Melkieten of Grieks‐katholieken een kapel.  
 
Betekenis.   
De episode van Veronika is verrukkelijk en leerrijk, natuurlijk ook deze 
van Simon van Cyrene, maar de eerste verdient de voorrang in dit 
opzicht dat Simon Jezus noodgedwongen hielp, terwijl Veronika het 
aandurfde uit geestdriftige liefde.   
Nochtans zijn zij allebei voorafbeeldingen en modellen van dat soort 
personen die in de Kerk geroepen zijn om door hun eerherstel en 
medelijden Jezus zijn kruis te helpen dragen, Hem te troosten en zijn 
barmhartigheid voor de zondaars te verwerven.  
De houding van Veronika, die, hoewel een vrouw, zich niet laat 
weerhouden aan Jezus openbaar hulde en liefde te bewijzen, terwijl de 
apostelen vol schrik ver weg in hun holen zitten te sidderen, is 
gewoonweg heldhaftig.   
In fasc. 26, nr. 1387, voetnoot 757 schetst K. haar karakter met deze 
enkele woorden: “Ze is onbeschroomd, dapper, beslist en 
stoutmoedig.”   
Wij lezen bij Dubois: “De daad die Veronika stelde was op zichzelf een 
akte van menslievendheid en vriendschap, maar het was verboden die te 
betonen aan schuldigen en veroordeelden.”  
In Petits Boll. wordt het bestaan van die bewonderenswaardige Heilige 
verdedigd, ook het feit van de kruiswegscène, waardoor zij zulk een 
grote vermaardheid heeft verworven.  Ook wordt daar de reis van 
Fascikel 31
421