background image
Jezus kreeg het erg te verduren: de beulen liepen hier nader bij
Hem. Uit vensters en openingen in de muren hoonde Hem
menig slecht mens, terwijl slaven die daar hun werk
verrichtten, slijk en keukenafval naar Hem wierpen.
Schurken begoten Hem met spoelwater en gier en zelfs
kinderen, opgestookt, verzamelden stenen in de schoot van
hun rokjes en uit de huizen door de stoet dringend, schudden
zij ze Hem voor de voeten op de weg met woorden van
versmading en verwensing102. Zo handelden hier de kinderen
jegens Hem die de kinderen zo bemind, zo dikwijls gezegend
en zalig geprezen had.
Eerste val van Jezus onder het kruis.
1907.
De nauwe straat wendde zich nabij het einde weer naar links,
werd daar breder (nl. als ze in de stadsvallei uitmondt) en klom
(een klein eind ver) min of meer. Een ondergrondse waterleiding
komt daar uit de richting van de berg Sion; ik meen dat ze verder
langs het forum vloeit, waar ook, diep in de grond, overwelfde
gemetselde riolen naar de Schaapsvijver bij de Schaapspoort
lopen103. Ik hoorde het water in de riolen ruisen en klokken.
102 In de schoot van hun rokjes. – Het lange rokje, dat zelfs tot de grond
neerdaalde, werd tussen de gordel omhooggetrokken en hing dubbel zelfs
tot op de knieën en weer opgenomen vormde het een zak waarin men iets
kon bergen of men kon in de boezem binnen iets bergen.
103 Het water dat K. in de riool onder de grond hoorde klokken, kon uit het
noorden, oosten en westen komen.
De naam Sion wordt ook wel eens gegeven aan de gehele westelijke helft
van het oude Jeruzalem, zoals in Guides bleus, Israël, blz. 339.
Dat het verder naar de Schaapsvijver vloeide, schijnt ons onmogelijk, hoewel
het water van de heuvel Bezeta zuidoostwaarts naar die vijver vloeit door de
riolen waarvan K. Emmerick reeds sprak in nummer 1858, zie fasc. 30, nr.
1858.
Fascikel 31
403