background image
Onderrichtingen en genezingen (vervolg van nr.
1657).
1666.
30 januari. –
Hedenmorgen leerde de Heer weer in de school.
Ik herkende vele leerlingen, b.v. Saturninus, Natanael de
bruidegom en Natanael Chased en Zacheüs.
Ook had men weer vele zieken naar Betanië gebracht.
Jezus had weer in het huis van Simon, de genezen melaatse, een
maaltijd met de leerlingen, waarbij vele armen tegenwoordig
waren, aan wie Jezus ruimschoots meedeelde van alles
wat voorhanden was. Hij liet zelfs nog anderen
binnenroepen en mee eten.
Dit verbitterde de huisheer, die de Farizeeën uit geheel Betanië op
de hoogte daarvan bracht, wat ook in Jeruzalem aanleiding gaf tot
het gerucht dat Jezus een verkwister was en alles voor het
gepeupel te grabbel gooide.
-
De middelste soort geeft toe aan verlokking, zinnelijkheid, hartstocht,
hovaardigheid, ijdelheid, bijgeloof, gierigheid en ook wellust in een
verfijnde vorm.
-
De minst slechte soort vertoont zelfs een schijn van goed, roemt de
menslievendheid, bevordert de kunst en wetenschap, betoont zich
weldadig, hulpvaardig, doch alles zonder en buiten God: het is
liberalisme, socialisme, humanisme in hun beste betekenis.
Uit de minst slechte daalt men af naar de slechtere en uit deze in de
slechtste.
-
De beste verbergt haar slechtheid onder een schijn van goed en streeft
aardse menslievende doeleinden na,
-
de middelste is een verzameling van al wat begeerlijkheid, hebzucht,
hoogmoed en ijdelheid en superstitie is,
-
de slechtste is gewetenloze misdaad, formele duivelsdienst.
De wereld als geheel is verzonken in het kwaad, zegt de H. Joannes.
Fascikel 28
3180