background image
doden was verrezen (Mt. 17, 9). Zij prentten dit verbod goed
in hun geest en geheugen en waren met ontzag en vrees vervuld
en voortaan veel eerbiediger dan vroeger jegens Jezus; en zij
dachten, sedert de stem: “Luistert naar Hem!” met spijt terug
aan hun vroegere twijfels en ongeloof.
Nadat evenwel, met de terugkeer van het daglicht onder het
afdalen van de berg, ook zij tot hun gewone gevoelens en
gedachten teruggekeerd waren, deelden zij elkander hun
verwondering en benieuwdheid mee naar de betekenis van deze
uitspraak: “zolang de Zoon des Mensen niet van de
doden verrezen is.” (Mk. 9, 9); zij waagden het nochtans niet
Jezus nu daarover uitleg te vragen.
Jezus geneest een maanzieke jongeling
(Mt. 17, 14-17; Mk. 9, 13-26; Lk. 9, 37-43).
1199.
9 april = 23 Nisan. –
Nog had Jezus de voet van de berg niet bereikt, of daar trokken
Hem reeds mensen met verscheidene zieken tegemoet, en Hij
genas en troostte ze. Maar die mensen schrokken, toen zij
Hem zagen, want Hij zag er ongewoon, bovennatuurlijk,
goddelijk en stralend uit.
Een kleine streek dieper631 waren vele mensen verzameld,
waaronder enige schriftgeleerden en ook de leerlingen die Hij
gisteren in de gewesten rondom de berg had uitgezonden. Het
was die schaar, welke van het feest huiswaarts trekkend, met de
leerlingen tezamen was gekomen en zich met dezen hierheen
631 Een kleine streek dieper. – Even vroeger naderde Jezus reeds tot de voet
van de berg. Dus zal ‘een streek dieper’ Hem aan de voet van de berg
gebracht hebben en zo wordt door K. de traditie in het gelijk gesteld, die de
genezing van de maanzieke jongeling lokaliseert te Daboerijeh.
Fascikel 24
2294