background image
Onder hen waren zeer arme mensen en vele Galileeërs, ook zulke
die van Jezus’ predikingen en wonderen in Galilea getuige waren
geweest; zelfs waren enigen door Hem genezen.
Er waren er van Gischala en van de landgoederen van Serobabel,
de hoofdman van Kafarnaüm, en inzonderheid vele uit een stadje,
niet ver van Tiberias en op de noordelijke hoogte van het dal van
Magdalum gelegen525, waar het naar het Meer van Galilea open
525 Velen uit dit arbeidersdorp behoorden tot de werklieden van Serobabel,
die ze aan Herodes had moeten afstaan als werkkrachten bij de bouw van
de waterleidingen. Overigens zagen wij dat vele van zijn werklieden
rotsbewerkers, steenmijnarbeiders waren.
Bij dit dorp vindt men nog de resten van steengroeven, zoals wij zagen in de
beschrijving van het gewest in fasc. 16, nr. 624, voetnoot 294.
Serobabels werklieden arbeidden overigens aan de effenmaking van de
heuvel en het aanleggen van terrassen tot tuinen. Dit dorp ligt op de
heuvelen Oreimeh, el-Koer en Khoreibeh; ze sluiten aan de noordoostkant
het dal van Magdalum, d.i. de vlakte Gennezaret af.
Fascikel 22
1920