background image
geneesheer, genees uzelf! Indien gij te Kafarnaüm en
elders wonderen gedaan hebt, doe er nu ook hier in
uw eigen vaderstad, doch geen profeet wordt erkend
in zijn vaderstad.” Dit maakte hen nog woedender en zij
begonnen hun ergernis luidop te luchten.
Hierdoor niet weerhouden, vergeleek Jezus de
tegenwoordige tijd bij een grote hongersnood en de
verschillende steden bij arme weduwen en zei:
-
“Ten tijde van Elias, toen een grote hongersnood
heerste, waren er ook vele weduwen in het land, en
toch werd de profeet tot gene van hen gezonden,
tenzij tot de weduwe van Sarepta.
-
En ten tijde van Elizeüs waren er vele melaatsen,
en toch heeft hij alleen Naäman de Syriër
genezen.”
En zo vergeleek Hij hun stad bij een melaatse, die geen hoop op
genezing had. (Melaatsheid was toen ongeneeslijk.)
De Farizeeën waren bleek van woede, omdat Hij hen met
melaatsen vergeleek; zij stonden van hun zetels op, liepen razend
op Hem toe en wilden Hem vastgrijpen. Maar Hij zei:
“Onderhoudt wat gij leert en breekt de sabbat niet;
voert daarna uw voornemen uit.” Dan lieten zij Hem
doorgaan met leren, terwijl zij voort morden en
beledigingen tegen Hem uitbraakten; zij verlieten hun plaatsen en
gingen neer naar de deur.
593.
Jezus leerde nog en verklaarde zijn laatste woorden
nader en verliet daarna de synagoge280.
280 Eerst willen wij dit heerlijke verhaal confronteren met de
evangelieverhalen. Op het verschil van enige woorden na, is de inhoud van
het verhaal bij Matteüs en Markus geheel dezelfde.
Fascikel 15
914