background image
De vrouwen die achteraan stonden, hadden het hoofd en zelfs het
aangezicht met de sluier bedekt (cfr. fasc. 2, nr. 65, voetnoot 150
en fasc. 10, nr. 258, voetnoot 73).
484.
De uitgenodigden waren reeds verzameld, toen Jezus met de
leerlingen om 9 uur aankwam. Waar Hij voorbijging bogen de
mensen eerbiedig en de stadsoversten namen de plaatsen in dicht
bij de leerstoel. Deze was van steen, zeer mooi en beneden
kunstig gebeeldhouwd. De leerlingen bleven bij de buitenste
kring van mensen en ieder van hen onderrichtte een groep
mensen; hieronder waren ook vrouwen, die zich om hem
verzameld hadden.
Jezus verhief eerst zijn ogen ten hemel en sprak
luidop een gebed uit tot zijn Vader van wie alle goed
komt, opdat zijn woord in rouwmoedige,
bereidwillige harten zou vallen en vruchten van
Fascikel 14
688