background image
Onder deze leerlingen waren Petrus, Andreas en hun halve broer
Jonatan, de zonen van Zebedeüs, de zonen van Maria van
Kleofas, Natanael Chased en Natanael de bruidegom. Ik geloof
dat pas na hun terugkeer van het feest (na hun verblijf in Judea)
verscheidene leerlingen Tomas zullen ontmoeten en hem over
Jezus spreken.
Zondag, 31 maart = 4 Nisan. –
Heden zondag was Jezus met een twintigtal leerlingen de gehele
morgen in de tempel. Daarna heeft Hij in het huis van
Maria Markus onderricht gegeven en een kleine
maaltijd genomen. Vervolgens was Hij te Betanië met
Lazarus op een maaltijd bij Simon de Farizeeër.
Op de vraag of Joannes de Doper niet naar het paasfeest kwam,
antwoordde zij hoofdschuddend: “neen!”
Daarna sprak zij: “er werden reeds vele paaslammeren
afgekeurd.”
De laatste tien dagen voor Pasen.
443.
1 april = 5 Nisan. –
Jezus ging deze morgen opnieuw naar de tempel. In de namiddag
ging Hij met zijn leerlingen bij Jozef van Arimatea en
hield daar onder een kleine maaltijd een toespraak.
Dit huis staat in de wijk van het huis van Maria Markus; er is daar
een werkwinkel voor het beitelen van beelden. Deze stadswijk is
een weinig afgelegen. (Bedoeld is de smalle wijk Ofel aan de
voet van de oostelijke grondmuur van het Tempelplein, tegenover
de Olijfberg, bijna afgesneden van de eigenlijke stad, zie
stadsplan op grote kaart 3). Ook kwamen de Farizeeën hier
zelden.
Fascikel 13
589