background image
14-16 november. –
Wegens ziekte niet in staat tot enige mededeling.  
17 november, Sabbat. –
Ik heb in al deze dagen Jezus in verschillende houdingen
in de spelonk zien bidden en vasten; de nadere
omstandigheden ben ik vergeten; de spelonk is niet op de hoogste
top van de berg gelegen.
342.
18 november. –
Heden zag ik satan in de gedaante van een voornaam man uit
Jeruzalem naar de spelonk van de biddende Zaligmaker komen;
hij zei dat hij kwam uit louter belangstelling in Hem en uit
sympathie voor zijn zaak, daar hij wel wist dat het zijn zending
was de vrijheid voor de Joden te heroveren; hij vertelde Hem ook
alle geruchten en meningsverschillen die te Jeruzalem over Hem
in omloop waren; hij kwam nu om zijn zaak te steunen; Hij
hoefde slechts met hem naar Jeruzalem mee te gaan en heimelijk
bij hem in het paleis van één der Herodessen te wonen; ik geloof
dat satan die Herodes bedoelde, wiens vrouw door Herodes
Antipas, die te Kallirroë woonde, geschaakt was; het leek me dat
de gedaante, waaronder de duivel verscheen, die was van een
beambte van deze Herodes117. Daar kon Jezus zijn leerlingen
117 Jezus wordt door satan bezocht in de gedaante van een bevriende
ambtenaar van Herodes …
Bedoeld is dan wel die Herodes-Filippus I, wiens vrouw Herodias ging
samenleven met zijn broer Herodes Antipas, en het vermoeden dringt zich
op dat satan zich bedrieglijk aanmeldde onder het voorkomen van
rentmeester Chusa, echtgenoot van Joanna, een van de vrome vrouwen die
Jezus en zijn leerlingen mild ondersteunden.
Hier zou onze zienster dus ongelijk geven aan de bijbelgeleerden, die veelal
menen dat Johanna’s echtgenoot rentmeester of zaakgelastigde was bij de
overspelige Herodes-Antipas! …
Fascikel 11
352