background image
huizen, die aan beide zijden van een heerbaan gelegen waren; hier
woonden louter tollenaars, afgezien van enige arme Joden, die een
weinig ter zijde van de weg in tenten woonden. De weg met aan
beide zijden de woningen van de tollenaars was met een traliehek
afgetuind en bij zijn ingang en einde afgesloten; hier woonden
rijke tollenaars die vele tollen in het land in huur hadden en deze
aan ondertollenaren verder verpachtten; zulk een ondertollenaar
was Matteüs in een andere plaats. Hier had eertijds Maria (Mara),
een dochter van een zuster van Elisabet gewoond; ik meen dat zij,
eenmaal weduwe geworden, naar Nazareth en daarna naar
Kafarnaüm was gaan wonen; het was dezelfde die ik bij Maria’s
dood tegenwoordig gezien heb.
De karavaanweg van Syrië, Arabië en Sidon naar Egypte liep
door deze plaats (versta zo: één der karavaanwegen uit Syrië en
Arabië liep door deze plaats en kwam uit op de karavaanweg die
van Sidon langs de kust naar Egypte leidde).
Hier kwamen op kamelen en (grote) ezels enorme balen witte
zijde toe in bundels als vlas;
ook fijne, witte, veelkleurige stoffen;
ook grove, dikke, gevlochten lange banen tapijtstoffe,
bovendien ook kruidenierswaren. Nadat de kamelen binnen de
aftuining gekomen waren, werd deze gesloten. De kooplieden
moesten ontladen en uitpakken en alles werd onderzocht; de tol
werd deels in koopwaren, deels in geld betaald; dit waren meest
drie- of vierhoekige gele, witte of roodachtige muntstukken met
een beeldenaar, die aan de ene zijde ingedrukt en aan de andere
kant verheven was; er bestonden ook nog andere munten. Op
sommige zag ik kleine torens, een jonkvrouw en ook een kindje in
een scheepje. Kleine gewassen goudstaafjes, zoals er door de
koningen aan Jezus in de kribbe geofferd waren, zag ik sedertdien
niet meer, tenzij bij enige vreemdelingen die tot Joannes de Doper
kwamen.
De tollenaars vormden een soort genootschap als van
samenzweerders; wanneer een van hen meer dan de andere van de
mensen afgeperst had, deelden zij dit toch onder elkaar; zij waren
Fascikel 9
77