background image
allemaal dezelfde, doch zeer verschillend; de
afscheiding tot een gemeente kan gemakkelijk tot een
sekte aanleiding geven en ontaarden; dan ziet men
met hooghartigheid op de arme, zwakke broeders
neer, die hen niet bijhouden kunnen en nochtans
door hen, de sterkeren, geholpen moeten worden25.
Deze waarschuwing was hier zeer nodig, want aan de uitkanten
der stad woonden mensen, die zich met de heidenen vermengd
hadden. Daar nu de Nazireeën zich afgezonderd hielden, waren
die mensen zonder leiding en aanmoediging aan hun lot
overgelaten. Jezus bezocht ook die schamele lui in hun woningen
en nodigde hen uit tot zijn prediking, waarin Hij hun
sprak over de doop.
221.
2 september. –
Op 2 september zag ik Jezus nog gedurende een maaltijd in het
huis van de Nazireeën.
25 De sterkere moet de zwakkere helpen. – Heeft de grote Apostel soms van
de Nazireeën hier dit woord van Jezus vernomen, daar wij het bijna letterlijk
bij hem terugvinden?
Hij zegt: “Wij die sterk zijn, moeten de zwakheden dragen van hen die zwak
zijn en ons niet aan zelfbehagen overgeven. Ieder van ons trachte zijn
naaste te behagen ten goede om te stichten, want ook Christus heeft geen
behagen gehad in zichzelf. God schenke u eensgezind te zijn onder
elkander naar de wil van Christus-Jezus
Daarom moet gij u elkanders lot
aantrekken, zoals ook Christus zich uwer heeft aangetrokken tot
verheerlijking van God.”
“De egoïstische geest, zo commentarieert Jos. Keulers deze passage, die
zich over eigen voortreffelijkheid verheugt en geen rekening houdt met
andermans behoeften, is in strijd met het christendom. Ieder christen heeft
verplichtingen tegenover zijn naaste; hij mag niet opgaan in
zelfbehagen, maar zijn naaste trachten te behagen en wel om hem te
stichten, niet om zich te verheffen.”
Fascikel 9
75