background image
Essenen of profeten. Er was daar een verheven leerstoel, die met
graszoden gevormd en door kleine lage wallen of aardbanken
omgeven was; terwijl de toehoorders luisterden, konden zij
rusten; er waren een dertigtal mensen rondom Jezus.
‘s Avonds zag ik dat de Heer met zijn metgezellen, een uur van
Nazareth aangekomen was bij de synagoge (school) in (bij) het
kleine dorp dat Hij onlangs had bezocht, alvorens naar Sefforis te
gaan. (zie fasc. 9, nr. 215, voetnoot 17). De dorpelingen
ontvingen Hem zeer hartelijk; Hij werd nu in een groter huis met
een hof onthaald; men waste Hem en de leerlingen de voeten;
men nam hun de reisklederen af, klopte die uit en streek ze weer
netjes effen, zodat zo weer rein waren en men diende hun een
maaltijd op; daarna predikte Jezus in hun synagoge.
De H. Vrouwen waren te Nazareth.
30 augustus. –
Op donderdag, de 30e augustus, zag ik Jezus en zijn leerlingen
ongeveer twee uren van het voormelde dorp bij Nazareth, in een
levietenstad komen, die Kedes of Kision heette (Kron. 7, 72; Jos.
21, 28)20. Bij zijn aankomst in dit gewest volgden Hem weer een
zevental bezetenen, welke nog duidelijker dan die van Sefforis
zijn zending en geschiedenis uitriepen. Uit de stad kwamen Hem
oude priesters en jongelingen in lange, witte klederen tegemoet,
want reeds vóór Hem waren enigen uit zijn gezelschap in de stad
hier aangekomen. Jezus genas hier geen bezetenen; de priesters
sloten hen in een huis op om stoornis te voorkomen; er werd mij
ook getoond dat Jezus hen later, na zijn doopsel genezen heeft.
20 Kedes of Kision. – Een levietenstad. Wij vinden de twee vormen in de H.
Schrift. Kedes in I Kron. 6, 72 en Kision in Jos. 21, 28.
Men vereenzelvigt het gewoonlijk met tell aboe Qoedeis, 18 km ten
zuidzuidwesten van Nazareth.
Dit zal wel juist zijn, hoewel K. een te kleine afstand van Nazareth opgeeft.
Overigens komt Jezus daarna te Jizreël.
Fascikel 9
70