background image
krijgen, wilden een van zijn vijf leerlingen, die Hem vergezelden,
in hun huis krijgen, doch dezen bleven bij Jezus en Jezus beloofde
die mensen dat Hij afwisselend bij hen en in de herberg zou zijn.
Hun bezorgdheid en liefde voor Jezus was echter niet
belangloos en gedurende zijn onderricht in de
synagoge bracht Jezus hun die verkeerde
bijbedoeling onder de ogen; zij wilden door de
tegenwoordigheid van de nieuwe Profeet in hun stad
aan deze een zeker aanzien terugbezorgen. Waardoor
zij dat aanzien verloren had, weet ik niet meer, ik geloof door
handel, omgang en vermenging met heidenen; hun liefde voor de
waarheid was dus niet geheel zuiver.
219.
27 augustus. –
Jezus is heden van Betulië vertrokken. Ik zag Hem in een dal
bij een herberg onderwijzen; alleen de vijf leerlingen en
nog een twintigtal andere mensen waren Hem gevolgd; dezen zag
ik bij Hem; de H. Vrouwen waren reeds vroeger afgereisd, ik
meen: naar Nazareth toe. Ik begreep dat Hij Betulië verliet,
omdat het gedrang te groot werd. Ook waren er zeer vele zieken
en bezetenen uit het gewest (in Betulië) tezamen gestroomd en Hij
wilde nog niet zo openlijk genezingen doen19. Hij ging in zulk
een richting dat Hij het Meer van Galilea achter zich had.
19 In deze nota verwerken wij de lange verklaring die Brentano bij nr. 204
plaatste. – In dit nr. 219 verklaart Jezus nog geen genezingen openlijk te
willen doen. Toch heeft K. er reeds vermeld.
In ‘t vervolg zal Jezus de genezenen vaak opleggen hun genezing niet
bekend te maken, eer Hij van zijn doop teruggekeerd is. Immers, eerst met
zijn doop vangt Jezus’ openbaar leven in de strikte zin aan.
Op zijn doop volgt spoedig zijn vasten en kort daarop heeft de bruiloft van
Kana plaats.
Hier bewerkte Jezus de verandering van water in wijn en dit wonder is het
dat door Joannes genoemd wordt: initium signorum, zijn eerste wonder, het
begin van zijn wondertekenen (Joa. 2, 11).
Fascikel 9
68