background image
het gewest van Hebron, waar Zakarias gewoond heeft, wil
ondernemen.
Joses Barsabas, de zoon van Maria van Kleofas uit haar tweede
huwelijk met Sabas, was op dit ogenblik thuis;
ook kwamen hier nu nog haar drie zonen uit haar eerste huwelijk
met Alfeüs, nl. Simon, Jakobus de Mindere en Taddeüs, die reeds
buitenshuis zelfstandig hun eigen bedrijf hadden; zij kwamen om
de heilige familie over Jozefs dood te troosten en ook om Jezus
een keer weer te zien; sedert zijn kindsheid hadden zij geen
nadere omgang met Hem meer gehad. Wel wisten zij iets vaag en
algemeen over Simeons en Hanna’s voorzegging in de tempel,
maar zij hadden dit niet ernstig opgenomen. Vandaar dat zij zich
liever bij Joannes de Doper aansloten, wanneer deze kort hierop
in het gewest voorbijtrok. (Voor al deze familiegegevens zie
stamboom in fasc. 1, nr. 10).
Blitzreis naar Hebron.
204.
4 juni. –
Op zijn reis van Kafarnaüm over Nazareth naar Hebron kwam
Jezus (spoedig) in het gewest waar Hij later brood
vermenigvuldigde en veel volk spijzigde en ook in de nabijheid
van die berg en die plaats, waar Hij later nogmaals een deel van
zijn bergrede hield (of deze voortzette).5
5 Waar Hij brood vermenigvuldigde: hier de grote kaart 2 voor ogen houden.
In de VOORREDE nr. 6 wezen wij er op hoe sommige uitdrukkingen ruim te
verstaan zijn, b.v. ‘in het gewest’. Jezus komt in het gewest waar Hij later
brood vermenigvuldigde.
Welnu, geen ander geval kan bedoeld zijn dan de broodvermenigvuldiging
(zie fasc. 14, nr. 505), een andere dan de twee der evangeliën; ze had
plaats 4 à 5 uren ten noorden van de baden van Betulië, waarlangs Jezus
nu passeert. Deze liggen in een mooi dal, 7 km ten westen van ’Magdalum
op de kust van het Meer’.
Fascikel 9
29