background image
Onder de lezing:
Jezus, wees beter gekend en meer bemind door mij en alle mensen.
Jezus, indien ik U goed kende, ik zou U veel beminnen; openbaar U aan
mij in deze lezing, opdat ik U altijd meer beminne!
Vergeet niet, o Heer, dat Gij uw vermoeienissen voor mij hebt doorstaan.
Pas er de verdiensten van toe op mij en vele anderen, in ’t bijzonder van
hen die mij nader zijn!
Gedenk, o lieve Jezus, dat
Gij U om mij hebt afgemat,
mij zoekende van stad tot stad!
Hoe zijt Gij onvermoeid gegaan,
Door ‘t stof, langs steenbezaaide baan,
Maak niet die moeiten ongedaan!
O Maria en alle tijdgenoten van Jezus, bid voor mij en allen die zijn leven
lezen, dat wij door dit lezen dezelfde genaden bekomen, die Gij
bekomen hebt door uw omgang met Jezus!
***
1. Afkortingen van woorden en namen
K. = K.E. = Katarina Emmerick
Br. = Brentano, de schrijver.
Eus. = de kerkelijke geschiedschrijver Eusebius.
Hiër. = de kerkleraar en schriftuurverklaarder, de H. Hiëronymus.
Gr. Krt 1 = grote kaart 1 (2, 3).
cfr. = te vergelijken met, vergelijk.
jg. = jaargang
fasc. = fascikel (= aflevering)
afl. = aflevering
Fascikel 9
14