background image
een stemming van gebed en devotie. Elke lezing kan een
godsvruchtoefening worden, dan trekt men er dubbele winst en
voordeel uit. Zo kan men een langduriger lezing beginnen en ook
eindigen met gebed, ja, ook wel onderbreken met een rustpoos en een
schietgebed. De lezing zelf leent zich daartoe. Wij moeten het leven
van Jezus meebeleven, ons onder de toeschouwers en ooggetuigen
mengen, ons met dezen verheugen over Jezus’ triomf, ons met hen
bedroeven over de tegenkanting en verblinding van zijn tegenstrevers,
plaats nemen onder de zieken en met hen onze genezing en die van
anderen vragen, want wie lijdt niet aan de een of andere zieleziekte of
zelfs verschillende? Met de tijdgenoten moeten wij het stof der wegen
van Jezus’ voeten wassen, met Magdalena en andere minnende zielen
balsem storten over zijn hoofd en voeten en ze met tranen besproeien.
Wij laten enkele gebedjes als voorbeeld volgen.
***
Begingebed:
Gedoog, Heer, dat ik U volge op Uw wegen; ik wil horen wat Gij leert,
zien en aanbidden wat Gij doet.
Wel ben ik niet waardig te zien of te horen wat heiligen en profeten
begeerd hebben te zien en niet hebben gezien, te horen en niet hebben
gehoord, doch houd met deze onwaardigheid geen rekening, maar
eerder met mijn verlangen om door de aanschouwing van uw leven, en
nu door dit zien en horen in deze lezing, U beter te kennen, meer te
beminnen en trouwer te dienen.
Na de lezing:
Laat door deze lezing in mij vermeerderd zijn, o Jezus, mijn geloof in uw
Godheid en zending, mijn hoop op uw goedheid, mijn liefde voor uw
beminnelijkheid. Maak mij naar uw voorbeeld, dagelijks meer ijverig
voor het heil van de zielen en meer bezorgd om U door al mijn werken te
verheerlijken en bij te dragen tot de zaligheid van mijn medemensen.
Fascikel 9
13