background image
Soms viel een letter in de naam weg of welluidendheidshalve
kwam er zich een andere tussenplaatsen:
Ramfta = Remté;
Mambre = Mamre, ook Namre, omdat in het Hebreeuws en het
Arabisch de M vaak afwisselt met de N.
Soms is de wijziging zo, dat men niet altijd aanstonds de naam
identiteit herkent
Nikea (Nicea) = izNIK;
Smyrna is nu iZMIR;
Pella = Fahl.
Soms wijst een vertaalde naam de ligging aan van een oude
stad, b.v. Taiyibe, Ofra.
We vrezen de lezer te vervelen met langer hierbij stil te blijven.
5.
Nochtans moeten wij nog zijn aandacht vestigen op enige spreekwijzen
of uitdrukkingen van de zienster, die ons aanvankelijk bevreemden,
maar naderhand geen verwondering meer baren. Heel dikwijls hebben
een zeer beperkte betekenis uitdrukkingen als: weinige, enige,
verschillende, menige; ze kunnen wijzen op een uiterst gering aantal:
twee of drie, zoniet nog minder: anderhalf; “Bethlehem op enige uren
van Jeruzalem. De zwijnen te Gergesa, enige duizenden in getal.”
Tweeduizend, zegt het evangelie.
6.
Begrippen als bij, dicht, niet ver, langs ... of: rechts of links van ..., in het
gewest van … zijn zeer betrekkelijk, krimpbaar en rekbaar; de maat of
afstand is dan uit de context af te leiden.
Een boom bij mijn huis zal wel dichter bij mijn huis staan dan een dorp bij
Moskou.
De door K. vaak gebruikte zegswijze: ‘vóór de poort’ laat verschillende
afstanden toe.
De term ‘tussen’ wil niet altijd zeggen: vlak er tussen, op de rechte lijn
tussen beide plaatsen, maar laat een verwijdering van deze lijn toe, zo
ver dat de drie punten een driehoek vormen; de zienster verliest zich
niet in dergelijke minutieuze bijzonderheden, maar haar manier van
spreken is toch soms zo, dat het bevreemdt. Overigens zijn wij ook wel
Fascikel 9
7