background image
voortdurende beproevingen en onnoemelijk lijden van de zienster tot
stand gekomen.
Vooreerst waren daar haar onophoudelijke, afwisselende,
onverklaarbare, onverdraaglijke ziekten en de passie van haar wonden
en haar zielelijden. Katarina leed onder de nukken en plagerijen van een
domme bloedeigen zuster, die haar moest verzorgen en helpen, doch
helaas! door Katarina zelf geholpen moest worden; zij leed onder de
onzekerheid en ook wel willekeur van een onervaren biechtvader, enz.
Dat dit alles schade toebracht aan haar verhalen en ook oorzaak was van
leemten, behoeft geen betoog. Wanneer desniettegenstaande zo vele
verrukkelijke en uitvoerige verhalen vorm gekregen hebben, is dit in
grote mate te danken geweest aan de beternis en rust die telkens
volgden op haar dagelijkse communie; ook aan haar vele extases, die,
zolang ze duurden, haar verlosten van haar smarten en waarin zij dan
zeer vlot en nauwkeurig kon verhalen; ten slotte ook nog aan het talent
en de onvermoeibare en volhardende ijver van haar schrijver die haar
mededelingen trouw optekende, ordende en verwerkte. Die schrijver
en haar tolk was Brentano; met nooit versagende toewijding heeft hij
zijn taak vervuld; hij bereikte ook het bekende, schitterend resultaat in
weerwil van de tegenwerking van Katarina’s huisgenoten, vooral haar
zuster, maar ook haar biechtvader. Zij beschouwden hem als een
aanmatigend mens en kweller van de zieke; zij hechtten geen belang aan
haar visioenen; zij wierpen hem hindernissen voor de voeten en zouden
hem verwijderd gehouden hebben, had zich niet de geestelijke
Overheid, K.’s buitengewoon biechtvader, achter Brentano gesteld.
Een andere moeilijkheid voor Brentano bij het vervullen van zijn taak
was de beperktheid van de tijd, die hij bij haar mocht doorbrengen, om
haar mededelingen te aanhoren. Zodra deze verstreken was, moest hij
haar verlaten, ook al werden de belangrijkste mededelingen en
schoonste verhalen er door onderbroken en verdere ondervragingen
onmogelijk gemaakt.
Ook was K. tot huiselijke zorgen en werkzaamheden veroordeeld, die
zijzelf overigens wenste, want haar domme, onopgevoede zuster was
niet tegen een behoorlijke huishouding opgewassen; vaak werden haar
mededelingen ook gestoord door ongelegen bezoeken, die dan zo maar
door de huisgenoten toegelaten werden, soms tot heftige
verontwaardiging van Brentano. Ook hierdoor ging veel verloren. Deze
Fascikel 9
3