background image
Met het verhaal van de terugkeer uit Egypte eindigt in het oorspronkelijk 
werk het leven der H. Maagd (afgezien van haar laatste jaren na Jezus’ 
hemelvaart).  Toen echter was reeds een groot deel van Jezus’ leven 
verstreken.   
Inderdaad, de twee levens zijn niet uit elkaar te houden, ook niet 
gedurende Jezus’ openbaar leven; ze maken samen één enkel geheel uit 
en het is best ze ook als een geheel uit te geven.   
Men zou er de titel aan kunnen geven ‘Geschiedenis van de Verlossing’.  
Wij geven er de titel aan ‘Emmanuel’, met de betekenissen die 
opgenoemd zijn in de Inleiding, fasc. 1, Overzicht van het gehele werk. 
Op Jezus’ verborgen leven volgt dus zijn openbaar leven en Maria’s 
dood allerlaatst.   
Ook sluiten wij het verborgen leven met de eerste bladzijden van Jezus’ 
openbaar leven in het oorspronkelijk werk; ze behoren immers tot het 
verborgen leven; hier volgen zij aanstonds. 
Fascikel 7
827