background image
hem zijn loon niet en hij kon niets naar huis meebrengen, waar zij
er nochtans zo grote behoefte aan hadden. In zijn kommer
knielde hij in de open lucht in een hok, klaagde God zijn nood en
smeekte Hem om hulp.
Ik zag de volgende nacht dat in zijn droom een engel op hem
toetrad en hem zegde dat zij die het Kind naar het leven
gestaan hadden, gestorven waren; dat hij opstaan moest, zich
reisvaardig maken en uit Egypte huiswaarts keren en wel
langs de openbare heirweg: “Zet alle vrees van u af, besloot de
Engel, ik zal u onderweg beschermen.” (Mt. 2, 19-23).
(Deze weg loopt op geringe afstand parallel met de zeekust, zie 
kaart).  
bij het bestijgen der trappen, toen zij haar intrede in de tempel deed, zie
fasc. 2, nr. 65, voetnoot 147.
God beschikt hier voor Jozef het tegendeel, opdat hij naar zijn vaderland zou
verlangen, en het einde van zijn ballingschap vernemend, des te gelukkiger
zou zijn.
Het is de algemene regel: als de beproeving het hoogst is, is ook de redding
nabij.
Fascikel 7
821