background image
kleine Joannes weer in de woestijn in veiligheid gebracht.
Jezus was toen 1,5 jaar oud en kon al lopen.
De kinderen werden op 7 verschillende plaatsen vermoord391.
Men had aan de moeders premies voor hun vruchtbaarheid
beloofd; uit de omstreken brachten zij hun kinderen, met hun
feestklederen aan, in de openbare gebouwen van die plaatsen;
de mannen werden teruggewezen, de moeders van hun kinderen
gescheiden en deze op eenzame, omsloten binnenhoven door
soldaten doodgestoken, op hopen geworpen en tenslotte in kuilen
gestopt. (Straks vertelt K. dit uitvoeriger).
8 maart 1821. –
Opmerking van Brentano: Katarina deelde haar visioen op de 
kindermoord mee op 8 maart 1821, dus omstreeks dezelfde tijd 
waarin zij de vlucht naar Egypte vertelde, en op grond hiervan 
mogen wij misschien aannemen dat de moord ongeveer een jaar na 
de vlucht naar Egypte plaats zal gehad hebben.   
Haar verhaal luidt als volgt.  
Hedennamiddag zag ik de moeders met hun knaapjes van het
jongste tot de tweejarige uit Hebron, Bethlehem en uit nog een
Voorbeelden:
-
Jehu liet na zijn zalving tot koning alle afgodenpriesters van het
noorderrijk Israël in de tempel te Samaria samenroepen, onder
voorwendsel de afgodenverering te bevorderen.
Doodstraf bedreigde de afwezigen, maar op een gegeven ogenblik liet
Jehu de aanwezigen door soldaten neersabelen (II Kon. 10, 17-27).
-
Wanneer Saül de priester Achimelek met heel zijn priesterfamilie wilde
uitmoorden, ontbood hij hen allen naar zijn paleis (I Sam. 22, 11-18).
-
Herodes de Grote, over wie wij het hier hebben, verzamelde in zijn
laatste levensjaren al zijn rijksgroten in de arena van een circus met de
bedoeling ze te laten ombrengen, zodra hij overleden zou zijn.
391 Hier lezen we: “De kinderen werden op 7 verschillende plaatsen
vermoord.” Wat misschien ook kan betekenen dat ze uit 7 verschillende
plaatsen werden samengebracht en te Jeruzalem vermoord.
Fascikel 7
778