background image
Toebereidselen op de kindermoord.
172.
Zondag, 25 februari. –
Ik mocht een oogslag werpen op Jeruzalem; ik zag vele mannen
door Herodes samengeroepen worden; het was iets, gelijk
wanneer men bij ons soldaten licht; de mannen kwamen in een
groot binnenhof (van Herodes’ paleis) bijeen en ontvingen een
uniform en wapens; zij droegen op een arm iets als een half
maantje (soort schildje of kenteken) en kregen pieken en korte,
brede sabels gelijkend op hakmessen.
Zij hadden het hoofd bedekt met een helm en van velen waren de
benen met snoeren omwonden (veel verspreide oosterse
gewoonte, zie fasc. 15, nr. 541, voetnoot 259). Dit alles schijnt te
wijzen op Herodes kindermoordplan; grote onrust had hem weer
op hol gebracht.
Maandag, 26 februari. –
Ik zie Herodes nog steeds in dezelfde onrustige stemming; hij
voelde weer geen grond onder zijn voeten, juist gelijk toen de H.
Driekoningen hem om inlichtingen nopens de nieuwgeboren
Koning van de Joden waren komen vragen. Ik zag hem met
verscheidene oude schriftgeleerden een beraadslaging houden; zij
kwamen met lange perkamentrollen aan, die opgerold aan staven
bevestigd waren en lazen daarin (zie fasc. 2, nr. 59).
Fascikel 7
723