background image
de voorvaderlijke stam der H. Maagd te ontwikkelen en tot stand
te brengen (zie nr. 25, voetnoot 53).
Ik zag alle voorafbeeldingen en zinnebeelden van haar en van de
Heiland, die in de gewijde geschiedenis en in de profeten vermeld
zijn.
Die beelden zag ik in de lichtbol in een kring rondom, en ook van
onder naar boven.
Ik zag grote steden, torens, paleizen, tronen, poorten, tuinen en
bloemen en al deze beelden waren onderling als met bruggen van
licht wonderbaar verbonden en allemaal werden ze aangevallen en
bestormd door razende dieren en andere vijandige machten.
25.
Al deze beelden stelden voor hoe de stam van de H. Maagd, uit
wie God het vlees aannemen en een mens worden wilde, juist gelijk al
wat heilig is, door Gods genade, te midden van vele
aanvechtingen en tegenkantingen tot zijn doel geleid is geworden.
Ik herinner mij ook op een bepaald punt van die reeks beelden een
tuin gezien te hebben, die rondom met een dichte doornhaag
omheind was. Door die haag zochten een menigte slangen en
andere walgelijke dieren tevergeefs binnen te dringen. Ook zag ik
daar een versterkte toren, die aan alle kanten bestormd en
beklommen werd door krijgslieden die allen weer naar beneden
stortten. Ik zag nog veel andere gelijkaardige beelden die op de
geschiedenis der H. Maagd in haar voorouders betrekking hadden.
Hierin betekenden de overgangen en verbindingsbruggen de
zegepraal (= triomf, overwinning, zege) op alle verstoringen,
beletselen en vertragingen in de komst van het Heil.
Het was als had God in zijn barmhartigheid (elementen van) een
rein vlees en allerreinste bloed in de mensheid als in een troebele
stroom geplaatst en als moesten die elementen met grote
inspanning, arbeid en strijd zich verzamelen om zich als een
hersteld, onbesmet en verenigd geheel te ontworstelen aan de
stroom. En dit, terwijl deze die verspreide reine elementen met  

Fascikel 1
90